Sáng Thế Ký 28:16

Sáng Thế Ký 28:16 KTHD

Gia-cốp thức giấc và tự nhủ: “Thật Chúa Hằng Hữu ngự tại đây mà ta không biết.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ