Sáng Thế Ký 26:17

Sáng Thế Ký 26:17 KTHD

Vậy, Y-sác ra đi và di cư đến thung lũng Ghê-ra.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ