Sáng Thế Ký 11:5

Sáng Thế Ký 11:5 KTHD

Chúa Hằng Hữu xuống xem thành phố và ngọn tháp loài người đang xây.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ