Sáng Thế Ký 11:25

Sáng Thế Ký 11:25 KTHD

Sau khi sinh Tha-rê, Na-cô còn sống thêm 119 năm và sinh con trai con gái.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ