Ê-xê-chi-ên 35:5

Ê-xê-chi-ên 35:5 KTHD

Ngươi đã nộp dân tộc Ít-ra-ên cho bọn đồ tể trong lúc chúng tuyệt vọng chạy đến tị nạn trong xứ ngươi khi Ta hình phạt tội của chúng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ