Ê-xê-chi-ên 19:5

Ê-xê-chi-ên 19:5 KTHD

Khi sư tử mẹ thấy hy vọng từ nó đã tiêu tan, liền chọn một con khác, và nuôi thành sư tử tơ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ