Ê-xê-chi-ên 19:1

Ê-xê-chi-ên 19:1 KTHD

“Hãy hát bài ai ca này cho các lãnh tụ Ít-ra-ên
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ