Ê-xê-chi-ên 18:18

Ê-xê-chi-ên 18:18 KTHD

Còn cha người ấy sẽ chết vì việc tội ác của mình—vì độc ác, cướp bóc đồng loại, và làm những việc ác giữa dân chúng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ