Ê-xê-chi-ên 18:17

Ê-xê-chi-ên 18:17 KTHD

Người ấy giúp đỡ người nghèo, không cho vay nặng lãi, và vâng giữ tất cả điều lệ và sắc lệnh Ta. Người như thế sẽ không chết vì tội lỗi của cha mình; người ấy chắc chắn sẽ được sống.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ