Ê-xơ-tê 7:2

Ê-xơ-tê 7:2 KTHD

Khi đang uống rượu, vua lại hỏi bà Ê-xơ-tê lần nữa: “Hoàng hậu Ê-xơ-tê, nàng muốn xin gì ta cũng cho. Dù xin phân nửa đế quốc, ta cũng vui lòng.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ