Truyền Đạo 6:10

Truyền Đạo 6:10 KTHD

Mọi thứ hiện hữu đã được định sẵn. Số phận một người ra sao đã được biết trước từ lâu. Vậy nên không ai cưỡng lại số mệnh Đức Chúa Trời đã định cho mình.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ