Truyền Đạo 12:8

Truyền Đạo 12:8 KTHD

Người Truyền Đạo nói: “Mọi thứ đều hư ảo. Hoàn toàn hư ảo.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ