Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:8

Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:8 KTHD

Có nước nào—dù lớn đến đâu—có được một bộ luật công chính như bộ luật tôi ban hành hôm nay?
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ