Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:3

Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:3 KTHD

Anh em đã thấy tận mắt điều Chúa Hằng Hữu làm trong vụ Ba-anh Phê-o. Chúa Hằng Hữu, Đức Chúa Trời của chúng ta, đã tiêu diệt những ai theo Ba-anh Phê-ô.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ