Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:13

Phục Truyền Luật Lệ Ký 4:13 KTHD

Ngài ban bố Mười Điều Răn cho anh em tuân hành, và ghi các điều răn lên hai bảng đá.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ