Phục Truyền Luật Lệ Ký 34:6

Phục Truyền Luật Lệ Ký 34:6 KTHD

Ngài chôn ông tại một thung lũng đối ngang Bết Phê-o, thuộc đất Mô-áp. Nhưng không ai biết đích xác chỗ táng xác ông.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ