Phục Truyền Luật Lệ Ký 34:11

Phục Truyền Luật Lệ Ký 34:11 KTHD

Không ai sánh được với Môi-se, về các dấu kỳ phép lạ Chúa Hằng Hữu sai ông thực hiện trong nước Ai Cập, trước mặt Pha-ra-ôn, tất cả quần thần, và cả xứ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ