Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:59

Phục Truyền Luật Lệ Ký 28:59 KTHD

thì Chúa Hằng Hữu sẽ cho anh em và con cháu anh em gặp những tai họa, bệnh hoạn nặng nề và dai dẳng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ