Đa-ni-ên 7:26

Đa-ni-ên 7:26 KTHD

Nhưng đến ngày Đấng Tạo Hóa lên tòa xét xử, Ngài sẽ đoán phạt và truất phế lãnh tụ này cùng trao tất cả uy quyền cho các thánh đồ để đánh tan và tiêu diệt đế quốc ấy.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ