Đa-ni-ên 7:23

Đa-ni-ên 7:23 KTHD

Người đáp: “Con thú thứ tư là vương quốc thứ tư thống trị thế giới. Nó tàn bạo hơn hẳn các nước. Nó xâm lăng, chiếm cứ và nuốt chửng tất cả các nước, chà đạp các dân tộc và đánh tan các quân đội khắp thế giới.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ