Đa-ni-ên 7:14

Đa-ni-ên 7:14 KTHD

Ngài được Đấng Tạo Hóa trao hết uy quyền, vinh quang, vương quốc ngõ hầu tất cả các dân tộc, quốc gia ngôn ngữ đều thần phục Ngài. Uy quyền của Ngài vững lập đời đời; Vương quốc Ngài chẳng bao giờ bị tiêu diệt.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ