Đa-ni-ên 7:12

Đa-ni-ên 7:12 KTHD

Còn các con thú kia đã bị tước hết quyền hành nhưng còn sống thêm được một thời gian ngắn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ