Công Vụ Các Sứ Đồ 1:15

Công Vụ Các Sứ Đồ 1:15 KTHD

Một hôm, giữa buổi họp của 120 môn đệ của Chúa, Phi-e-rơ đứng lên nói
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đếnCông Vụ Các Sứ Đồ 1:15