2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:8

2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:8 KTHD

Chúa sẽ báo ứng những người không muốn biết Đức Chúa Trời và khước từ Phúc Âm của Chúa Giê-xu chúng ta.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ