2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:10

2 Tê-sa-lô-ni-ca 1:10 KTHD

Ngày ấy, Chúa sẽ xuất hiện để các tín hữu thánh thiện của Ngài tung hô, ca tụng. Trong số ấy có cả anh chị em là người đã tin Chúa nhờ lời chứng của chúng tôi.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ