2 Sa-mu-ên 12:28

2 Sa-mu-ên 12:28 KTHD

Bây giờ, xin vua đem quân còn lại đến chiếm nốt thành để tôi khỏi chiếm thành và người ta khỏi lấy tên tôi đặt cho thành.”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ