2 Sa-mu-ên 12:12

2 Sa-mu-ên 12:12 KTHD

Ngươi làm chuyện này thầm kín, nhưng Ta sẽ phạt ngươi công khai, trước mắt mọi người Ít-ra-ên.’”
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ