2 Phi-e-rơ 3:9

2 Phi-e-rơ 3:9 KTHD

Không phải Chúa chậm trễ thực hiện lời hứa như người ta tưởng. Nhưng Ngài kiên nhẫn chờ đợi, vì không muốn ai bị hư vong nên Ngài dành thêm thì giờ cho mọi người có dịp ăn năn.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

2 Phi-e-rơ 3:9

Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đến2 Phi-e-rơ 3:9