2 Sử Ký 5:9

2 Sử Ký 5:9 KTHD

Đòn khiêng dài nên đứng tại phòng chính của đền thờ là Nơi Thánh có thể thấy hai đầu mút đòn nhô ra, người đứng bên ngoài không trông thấy được. Hòm còn tại đó cho đến ngày nay.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ