2 Sử Ký 16:7

2 Sử Ký 16:7 KTHD

Lúc ấy, Tiên tri Ha-na-ni đến yết kiến A-sa, vua Giu-đa và trách rằng: “Vì vua nhờ cậy vua A-ram thay vì nương cậy Chúa Hằng Hữu là Đức Chúa Trời của vua, nên quân đội A-ram đã thoát khỏi tay vua.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ