2 Sử Ký 16:6

2 Sử Ký 16:6 KTHD

Vua A-sa huy động toàn dân Giu-đa đi chở đá và gỗ mà Ba-ê-sa bỏ lại tại Ra-ma đem về kiến thiết hai thành Ghê-ba và Mích-pa.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ