1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:16

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:16 KTHD

Người Do Thái đã cố ngăn chúng tôi truyền bá Phúc Âm cứu rỗi cho Dân Ngoại, không muốn ai được cứu rỗi. Họ luôn luôn phạm tội quá mức, nhưng cuối cùng Đức Chúa Trời cũng hình phạt họ.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ