1 Phi-e-rơ 3:9

1 Phi-e-rơ 3:9 KTHD

Đừng “ăn miếng trả miếng” hoặc nặng lời với người sỉ vả mình, trái lại, hãy cầu phước cho họ, vì Chúa bảo chúng ta làm lành cho người khác. Như thế, chúng ta sẽ được Đức Chúa Trời ban phước.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ