1 Phi-e-rơ 3:5

1 Phi-e-rơ 3:5 KTHD

Vẻ đẹp ấy đã nổi bật nơi các nữ thánh ngày xưa, những người tin cậy Đức Chúa Trời và tùng phục chồng mình.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đến1 Phi-e-rơ 3:5