1 Phi-e-rơ 3:3

1 Phi-e-rơ 3:3 KTHD

Đừng quá chú trọng vẻ đẹp bề ngoài, như đeo vàng bạc, diện quần áo, hay bện tóc.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ

Các kế hoạch đọc và tĩnh nguyện miễn phí liên quan đến1 Phi-e-rơ 3:3