1 Phi-e-rơ 3:11

1 Phi-e-rơ 3:11 KTHD

Hãy xa lánh điều dữ và làm điều lành. Hãy tìm kiếm và theo đuổi hòa bình.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ