1 Giăng 2:7

1 Giăng 2:7 KTHD

Anh chị em thân yêu, đây tôi không viết về một quy luật mới, nhưng là quy luật cũ anh chị em đã có từ đầu, là điều anh chị em đã nghe từ trước.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ