1 Giăng 2:21

1 Giăng 2:21 KTHD

Vì thế, ta viết cho các con như những người đã biết phân biệt chân giả, chứ không phải như người chưa biết; vì điều giả dối không ra từ chân lý.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ