1 Giăng 2:13

1 Giăng 2:13 KTHD

Tôi viết những điều này cho các bậc phụ lão, vì quý vị đã biết Chúa Cứu Thế, Đấng hiện hữu từ thuở ban đầu. Ta viết cho các thanh niên, vì các bạn đã thắng Sa-tan.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ