1 Cô-rinh-tô 10:9

1 Cô-rinh-tô 10:9 KTHD

Đừng thử thách Chúa Cứu Thế như một số người xưa để rồi bị rắn cắn chết.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ