1 Cô-rinh-tô 10:8

1 Cô-rinh-tô 10:8 KTHD

Đừng gian dâm như một số người xưa đến nỗi trong một ngày có 23.000 người thiệt mạng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ