1 Cô-rinh-tô 10:32

1 Cô-rinh-tô 10:32 KTHD

Đừng gây cho ai vấp phạm, dù là người Do Thái, Hy Lạp, hay anh chị em tín hữu trong Hội Thánh.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ