1 Cô-rinh-tô 10:14

1 Cô-rinh-tô 10:14 KTHD

Vì thế, thưa anh chị em thân yêu, hãy xa lánh việc thờ cúng thần tượng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ