1 Cô-rinh-tô 10:11

1 Cô-rinh-tô 10:11 KTHD

Các việc ấy xảy ra để làm gương cho chúng ta, được ghi vào sử sách để cảnh giác chúng ta—những người sống vào thời đại cuối cùng.
KTHD: Kinh Thánh Hiện Đại
Chia sẻ