Thi Thiên 77:9

Thi Thiên 77:9 VIE2010

Đức Chúa Trời quên làm ơn sao? Trong cơn giận, Ngài đóng chặt lòng thương xót ư?” (Sê-la)
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ