Thi Thiên 77:7

Thi Thiên 77:7 VIE2010

“Chúa sẽ từ bỏ đến đời đời ư? Ngài chẳng còn ban ơn nữa sao?
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ