Thi Thiên 77:5

Thi Thiên 77:5 VIE2010

Con suy nghĩ về những ngày xưa Và các năm đã qua.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ