Thi Thiên 77:3

Thi Thiên 77:3 VIE2010

Con nhớ đến Đức Chúa Trời và bồn chồn, than thở; Tâm linh con nao sờn. (Sê-la)
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ