Thi Thiên 76:2

Thi Thiên 76:2 VIE2010

Đền Tạm của Ngài ở Sa-lem, Và nơi ngự của Ngài tại Si-ôn.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ