Thi Thiên 76:12

Thi Thiên 76:12 VIE2010

Ngài diệt tính kiêu ngạo của các quan trưởng; Các vua thế gian phải kính sợ Ngài.
VIE2010: Kinh Thánh Tiếng Việt Bản Hiệu Đính 2010
Chia sẻ